REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PITERPARTS.ONLINE

obowiązujący od 2021-10-11

§1 DEFINICJE

 1. Sprzedający (Usługodawca):
           

PiterParts Sp. z o.o.

ul. Czesława Miłosza 19

43-600 Jaworzno

NIP: 222-089-96-30      

REGON: 362464650

KRS: 0000574994 (wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Rachunek bankowy: 97 2490 0005 0000 4600 8259 0591 (Alior Bank SA)

BDO: 000142325

 1. Dane kontaktowe Sprzedającego:
         

PiterParts Sp. z o.o.

ul. Czesława Miłosza 19

43-600 Jaworzno

email: sklep@piterparts.online

telefon kontaktowy: +48 327220949, +48 797027015 (kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00)

 1. Adres reklamacyjny Sprzedającego:
         

PiterParts Sp. z o.o.

ul. Czesława Miłosza 19

43-600 Jaworzno

 1. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych form dostawy oraz wynikających z tego tytułu kosztów, znajdujące się w zakładce „Dostawa i termin realizacji zamówienia” pod adresem: https://piterparts.online/pl/content/1-dostawa-i-termin-realizacji-zamowienia
 2. Dostawa – forma usługi transportowej określająca przewoźnika oraz koszt wykonania tego rodzaju usługi, szczegółowo opisana w zakładce „Dostawa i termin realizacji zamówienia” pod adresem: https://piterparts.online/pl/content/1-dostawa-i-termin-realizacji-zamowienia
 3. Dowód zakupu – paragon lub faktura wystawione zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz innymi, odpowiednimi przepisami prawa.
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny pod adresem: https://piterparts.online/pl/moje-konto, umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie
 5. Formularz zamówienia– Usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, usługa dostępna po zalogowaniu się Kupującego (Usługobiorcy) do Konta
 6. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie
 7. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, opisanych w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn. zm.)
 10. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego
 12. Konto – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz chroniony hasłem, w którym znajdują się informacje Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach
 13. Kupujący – zarówno Klient, jak też Konsument
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy (adres do wysyłki) lub punkt odbioru wskazany w Zamówieniu przez Klienta
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub inna wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia wejdzie w posiadanie rzeczy
 16. Płatność - metoda dokonania zapłaty za zamówione Produkty, z uwzględnieniem kosztów ich wysyłki, szczegółowo opisana w zakładce „Płatności” pod adresem: https://piterparts.online/pl/content/5-bezpieczna-platnosc
 17. Prawo konsumenckie – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)
 18. Produkt – przedmiot Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, podany przez Sprzedającego w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa wskazane przez Kupującego w Zamówieniu
 20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy
 21. Punkt odbioru – miejsce odbioru osobistego zamówionych przez Kupującego Produktów, dostępne pod adresem: PiterParts Sp. z o.o., ul. Czesława Miłosza 19, 43-600 Jaworzno
 22. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu
 23. Rzecz – rzecz ruchoma będącą lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży
 24. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://piterparts.online/ prowadzony przez Sprzedającego
 25. System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego
 26. Umowa Sprzedaży, Umowa – zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym umowa sprzedaży Produktu (produktów) za pośrednictwem Sklepu, zgodna z zapisami Prawa konsumenckiego (dotyczy Konsumentów) oraz w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego (dotyczy Kupujących).
 27. Usługa elektroniczna – świadczona przez Usługodawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Sklepu usługa na rzecz Usługobiorcy
 28. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 29. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna
 30. Wada fizyczna – niegodność rzeczy sprzedawanej z Umową Sprzedaży, którą szczegółowo charakteryzuje art. 556 ust. 1 Kodeksu cywilnego
 31. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
 32. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Sklepu (formularza zamówienia) oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu (Produktów), w którym Klient jednoznacznie wskazuje: ilość i rodzaj produktu (produktów), formę dostawy, formę płatności, miejsce wydania rzeczy.

§2 WARUNKI OGÓLNE

 

 1. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Prawa konsumenckiego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Cena Produktu widoczna na Karcie Produktu w Sklepie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 6. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedający w wyjątkowych przypadkach może wysłać Produkt (Produkty) za granicę, warunki takiej formy wysyłki dostępne są w zakładce „Dostawa i termin realizacji zamówienia” pod adresem: https://piterparts.online/pl/informacje/1-dostawa-zamowienia
 7. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Konto, Koszyk.
 8. Założenie Konta w Sklepie za pomocą Formularza Rejestracji (dostępnego pod adresem: https://piterparts.online/logowanie?back=my-account) jest dobrowolne i bezpłatne. Konto umożliwia Kupującemu złożenie Zamówienia w Sklepie za pomocą Formularza Zamówienia. Kupujący może w każdej chwili sprawdzić, poprawiać i aktualizować swoje dane oraz usunąć Konto w Sklepie.
 9. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca: laptop, komputer lub inne urządzenie multimedialne posiadające dostęp do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Google Chrom w wersji 23.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript oraz możliwości zapisu plików Cookies; zalecana, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.
 10. Kupujący ma obowiązek zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego indywidualnego Konta założonego w Sklepie oraz chronienia tych danych przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 11. Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy Sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: wysłania przez Sprzedającego na wskazany w Zamówieniu przez Kupującego adres mailowy potwierdzenia wszystkich istotnych elementów Zamówienia, niniejszego Regulaminu (pdf, link do strony), informacji o prawie odstąpienia od umowy (pdf, link do strony) oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość (pdf, link do strony); dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 12. Sprzedający nie pobiera od Kupującego żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Kupujący poniesie koszty komunikacji ze Sprzedającym w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 13. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.

§3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, a Sprzedający realizuje je od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 według zasad szczegółowo opisanych w §5 niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie składania Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien zalogować się do swojego indywidualnego Konta, a następnie:

         - dodać do koszyka wybrane Produkty, wskazując ich ilość,
- dokonać wyboru rodzaju dostawy i płatności,
- wskazać miejsce wydania rzeczy,
- złożyć w Sklepie Zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie na wskazany przez Kupującego adres mailowy wiadomości, która zawiera:

         - oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia,
- potwierdzenia wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji,
- niniejszy regulamin (w formie załącznika pdf i linku do strony),
- oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy (w formie załącznika pdf),
- informacji o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w formie załącznika pdf).

 1. Cena Produktu widoczna na Karcie Produktu w Sklepie jest wiążąca w momencie złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które Sprzedający może wprowadzić w stosunku do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Kupujący jest niezwłocznie o tym informowany telefonicznie lub drogą mailową i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji Zamówienia (realizacja Zamówienia z wyłączeniem niedostępnych Produktów, anulowanie Zamówienia, wybór innego Produktu, dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia).
 3. Każda Umowa Sprzedaży zostanie potwierdzona przez Sprzedającego wybranym przez Kupującego dowodem zakupu, który zostanie dołączony do przesyłki lub przekazany Kupującemu w momencie osobistego odbioru Zamówienia.

 

§4 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące formy płatności za Zamówienie:

    

- płatność gotówką przy odbiorze osobisty

- płatność przy odbiorze przesyłki za pobraniem

- płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24

- płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedającego:

        

  DANE DO PRZELEWU:

  PiterParts Sp. z o.o.

  ul. Czesława Miłosza 19

  43-600 Jaworzno

  Nr rachunku: 05 1140 2004 0000 3602 7585 4787 (Mbank)

  W tytule przelewu w celu szybkiej identyfikacji i realizacji Zamówienia należy podać numer Zamówienia.

 1. Realizacja Zamówienia Kupującego następuje niezwłocznie w przypadku płatności za pobraniem i płatności przy odbiorze osobistym. W przypadku płatności internetowej za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego, realizacja Zamówienia Kupującego nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku Klienta Sprzedający może wyrazić zgodę na odroczenie płatności na późniejszy termin.
 2. Konsument zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, z wyjątkiem kiedy Konsument nie jest w stanie z nie swojej winy opłacić Zamówienia i informuje o tym Sprzedającego. Po upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane. Powyższy termin zapłaty nie dotyczy płatności za pobraniem (przy odbiorze przesyłki) i płatności przy odbiorze osobistym, z wyjątkiem gdy Konsument zdecyduje się na opłacenie Zamówienia przed jego osobistym odbiorem, o czym poinformuje Sprzedającego.

§5 KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

 

 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, dostawa Produktu (Produktów) zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży. Większość Zamówień realizowana jest w tym samym dniu roboczym, co zawarcie Umowy Sprzedaży. Jeżeli Zamówienie zostanie złożone w dany dzień roboczy po godzinie 13, jego realizacja rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego. Jeżeli termin realizacji okazałby się dłuższy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o opóźnieniu i potwierdzi dalszą chęć realizacji Zamówienia.
 3. Koszty dostawy Produktu (Produktów), w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, są szczegółowo wskazane Kupującemu w zakładce „Dostawa i termin realizacji zamówienia” pod adresem: https://piterparts.online/pl/content/1-dostawa-i-termin-realizacji-zamowienia oraz w trakcie procesu składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Dostawa Produktu (Produktów) do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dla zamówienia powyżej 400 zł koszty dostawy pokrywa Sprzedający.
 5. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (przedpłata lub płatność za pobraniem) lub Inpost.
 6. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy Produktu (Produktów) przez przewoźnika.
 7. Czas kompletowania Zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Jeżeli termin kompletowania Zamówienia okazałby się dłuższy, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o opóźnieniu i potwierdzi dalszą chęć realizacji Zamówienia.
 8. Dostawa Produktu (Produktów) przez danego przewoźnika następuje w deklarowanym przez niego czasie, który wynosi od 1 do maksymalnie 3 dni roboczych. Czas dostawy może wydłużyć się z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, niezastania nikogo pod wskazanym w Zamówieniu adresem w momencie doręczenia przesyłki lub z innych przyczyn leżących po stronie danego przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Kupujący może osobiście odebrać zamówione Produkty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru. Zamówione Produkty można odebrać osobiście w siedzibie firmy PiterParts Sp. z o.o. przy ulicy Czesława Miłosza 19 w Jaworznie.

 

§6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy, którą zawarł na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 ust. 2.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wymieniony w §6 pkt. 1 liczy się od momentu wydania rzeczy (od chwili, kiedy Konsument wszedł w posiadanie rzeczy), a do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:

         - w formie formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@piterparts.online
- w formie pisemnej na adres: PiterParts Sp. z o.o., ul. Czesława Miłosza 19, 43-600 Jaworzno.

 1. Konsument oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym w Sklepie w zakładce „Zwroty i reklamacje” pod adresem: https://piterparts.online/pl/informacje/-zwroty-i-reklamacje lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 2. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie tego oświadczenia, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Konsumenta, podany przy zawieraniu Umowy Sprzedaży lub inny adres mailowy wskazany w złożonym oświadczeniu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 11. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

         - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów   higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia   od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

§7 RĘKOJMIA

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych artykułach Kodeksu cywilnego.
 2. Na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego Sprzedający całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 5. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; żądać usunięcia wady.
 7. Sprzedający zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, z wyłączeniem sytuacji opisanej w §7 pkt 10.
 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: oświadczenia o odstąpieniu od umowy; oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 17. W terminach określonych w §7 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §7 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 22. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego Zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych przez Sklep zostały opisane w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej na stronie https://piterparts.online/pl/content/2-polityka-prywatnosci.
 4. Administratorem Twoich danych osobowych jest PiterParts sp.z.o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Czesława Miłosza 19. Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów. Formularz kontaktowy, z którego chcesz skorzystać, wymaga od Ciebie podania Twojego imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe jakimi musimy dysponować, by móc odpowiedzieć Ci na zadane przez Ciebie pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Możesz podać nam również swój numer telefonu w treści wiadomości, byśmy mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy, adres dostawy, bądź imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że nas o tym poinformujesz. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu przetworzenia zamówienia. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o współpracy. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający zobowiązuje się do bezwzględnego podporządkowania się i stosowania tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać:

         - w formie formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@piterparts.online
- w formie pisemnej na adres: PiterParts Sp. z o.o., ul. Czesława Miłosza 19, 43-600 Jaworzno.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w celu dostosowania go do obowiązującego stanu prawnego. O zmianach w regulaminie i ich zakresie Sprzedający powiadomi zarejestrowanych w Sklepie Kupujących co najmniej 14.dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 2. Sprzedający udostępnia Kupującym aktualną wersję regulaminu w zakładce „Regulamin” pod adresem: https://piterparts.online/pl/informacje/3-regulamin-sklepu. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, z wyłączeniem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. Konsument może uzyskać szczegółowe informacje na temat procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które są dostępne na stronach internetowych oraz w siedzibach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów), miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, jak też na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pod adresami:

         - http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 1. Konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów (Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów – bezpłatna infolinia: 800 889 866, Federacja Konsumentów – adres email: porady@dlakonsumentow.pl). Konsument może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedającym, zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z pózn. zm.). Informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 2. Dodatkowo pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla przedsiębiorców i konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.